Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vrienden van Introdans

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Vrienden van Introdans (“Vrienden”) en regelen de rechten en verplichtingen tussen Introdans en haar Vrienden.

1.2 Door het betalen van het lidmaatschapsgeld en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, stemt de Vriend ermee in om gebonden te zijn aan de bepalingen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Introdans behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van Introdans.

2. Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap van Vrienden van Introdans staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van Introdans en haar activiteiten.

2.2 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één jaar, ingaande op de datum van ontvangst van de betaling door Introdans.

2.3 Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij het lid schriftelijk of via vrienden@introdans.nl aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.

2.4 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Betaling

3.1 Het lidmaatschapsgeld dient vooraf te worden voldaan via iDeal op de website van Introdans.

3.2 Na de eerste betaling via iDeal zal de Vriend Introdans machtigen om het lidmaatschapsgeld jaarlijks automatisch af te schrijven van de opgegeven bankrekening.

3.3 De Vriend is verantwoordelijk voor het tijdig voorzien van voldoende saldo op de bankrekening om de automatische incasso mogelijk te maken.

3.4 Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo of andere redenen, behoudt Introdans zich het recht voor om de Vriend te verzoeken om het openstaande bedrag op een andere wijze te voldoen.

4. Persoonsgegevens

4.1 Introdans verwerkt persoonsgegevens van de Vrienden in overeenstemming met haar privacybeleid. Door het lidmaatschap van Vrienden van Introdans aan te gaan, stemt de Vriend in met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

5. Beëindiging

5.1 Het lidmaatschap kan op elk moment worden beëindigd door schriftelijk of via vrienden@introdans.nl een opzegging te sturen.

5.2 Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Introdans is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het lidmaatschap of de activiteiten van Introdans, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Introdans.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden en het lidmaatschap van Vrienden van Introdans is Nederlands recht van toepassing.

8. Geschillen

8.1 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het lidmaatschap van Vrienden van Introdans zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Blijf op de hoogte